Dreher Sörgyárak

Adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

I.

Az érintettek tájékoztatás, az adatkezelés lényeges körülményei

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás önkéntes.

 

Az adatkezelés célja:Az adatkezelőnél meglévő szabad pozíciókra jelentkezők által megadott információk alapján annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e az adott pozíció betöltésére, az adott munkakörre munkaviszony létesítésére. Mindezeken túl a jelentkező szabad pozíció hiányában is beadhatja jelentkezését annak érdekében, hogy a későbbiekben egy esetlegesen megüresedő pozíció betöltése érdekében az adatkezelő a kapcsolatot vele felvehesse.

 

Adatkezelő:     Dreher Sörgyárak Zrt. (Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.

telefon:            (1) 432 9700

e-mail:             ugyfelszolgalat@dreher.sabmiller.com

honlap:             www.dreherzrt.hu

 

 

Adatfeldolgozó: Nexum Magyarország Kft.

 

Az adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig vagy az ügyfél kérésére történő törlésig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 1 évig.

 

Az adatok megismerésére hivatott személyek: A kiválasztásban érintett HR munkatársak, vezetők.

 

Az adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó ezen tevékenysége során betartja a hatályos jogszabályok által megkívánt adatbiztonsági követelményeket.

 

II.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az alkalmazandó jogszabály szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy az  illetékes hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Ha az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a megvizsgálási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

III.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

 

A Hatóság a jogszabályok szerinti feladatkörében – többek között - bejelentés alapján vizsgálatot folytat.

 

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-105068/2016

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

IV.

Záró rendelkezések

 

A jelen szabályzatban nem érintett kérdések tekintetében Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) mindenkor hatályos rendelkezései (lehetséges elérés: www.njt.hu) illetőleg az esetlegesen ezen törvény helyébe lépő más jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2016. április 28.

 

Dreher Sörgyárak Zrt.